Milieu verantwoord ondernemen | MVO | venauto.nl

Waarom recycling?

De behoefte aan grondstoffen neemt toe. Deze worden steeds lastiger beschikbaar. Om minder afhankelijk te zijn van buitenlandse grondstoffenleveranciers is recycling, het terugwinnen van grondstoffen uit afval, steeds belangrijker.

Grondstoffenrotonde

Grondstoffen worden steeds schaarser. Voorraden raken op, en de behoefte aan grondstoffen groeit met het toenemen van de wereldbevolking. Het opnieuw inzetten van afvalstoffen tot nieuw inzetbare grondstoffen biedt een oplossing. Door dit zo maximaal mogelijk te doen ontstaat er een circulaire economie. Een circulaire economie is voor Nederland van belang als we minder afhankelijk willen zijn van buitenlandse grondstoffenleveranciers. En als we dit slim doen met inzet van de nieuwste innovatieve technieken is het goed voor de economie.

De auto; een bron van grondstoffen

Van der Ven Auto's | venauto.nl maakt zich met ARN sterk voor een zo efficiënt en effectief mogelijke recycling van autowrakken. Dat begint bij hergebruik van onderdelen, ingevuld door de markt zelf. Daarna is het belangrijk te kijken hoe het restant van de auto als grondstof weer opnieuw op een zo hoogwaardig mogelijke manier kan worden gerecycled. Deze activiteiten worden betaald vanuit de recyclingbijdrage van 45 euro die bij de verkoop van elke nieuwe auto in rekening wordt gebracht. Waar bestaat de auto uit? Wat kunnen we met het materiaal? Hoe moeilijk is het om het eruit te halen? De antwoorden hierop leiden tot de huidige prestatie in Nederland, waarmee we voorop lopen in Europa. Recyclingproces auto’s Aan het eind van de levenscyclus gaat uw auto naar de ‘sloop’: het autodemontagebedrijf. In Nederland worden jaarlijks zo’n 230.000 autowrakken gedemonteerd. Minimaal 95% van het autogewicht wordt gerecycled en nuttig toegepast.

 

1. Autodemontagebedrijf

Inleveren auto
Levert u uw oude auto in bij een ARN autodemontagebedrijf, dan bent u verzekerd van milieuverantwoorde recycling van uw oude auto. Na inlevering van uw oude auto bij het autodemontagebedrijf ontvangt u een vrijwaringsbewijs. Het kenteken wordt afgemeld bij de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer).

Zoek een autodemontagebedrijf bij u in de buurt
Zoek een autodemontagebedrijf bij u in de buurt voor gegarandeerde milieuverantwoorde verwerking van uw auto. Vul in het zoekveld uw postcode of plaatsnaam in en klik op de ‘Zoek’ knop. U krijgt vervolgens een overzicht van ten minste 5 bedrijven bij u in de buurt. Klik op het ARN-icoontje op de kaart en lees meer over het betreffende autodemontagebedrijf.

Hergebruik onderdelen
Veel onderdelen van uw auto, zoals dynamo, startmotor en koplampen zijn na reiniging en eventuele revisie geschikt voor hergebruik. Deze worden bij het demontagebedrijf opgeslagen en verkocht.

Materialen voor recycling
Uw auto wordt als eerste ontdaan van de accu, alle vloeistoffen en de banden. Gespecialiseerde bedrijven zamelen deze materialen in, en verwerken deze tot grondstoffen voor nieuwe producten.

Gedemonteerde materialen:

 • Vloeistoffen
 • Banden
 • Startaccu

2. Shredderbedrijf

De kale autowrakken gaan naar een shredderbedrijf dat alle metalen terugwint ten behoeve van de metaalverwerkende industrie. Het restant – shredderafval – gaat voor verdere verwerking naar de PST-fabriek in Tiel.

Materialen:

 • IJzer
 • Koper
 • Aluminium

3. PST-fabriek

In de PST-fabriek wordt shredderafval met Post Shredder Technologie (PST) op verschillende manieren gescheiden voor hergebruik. Dit levert 4 hoofdstromen van grondstoffen op, die in verschillende afzetmarkten worden gebruikt voor het maken van nieuwe producten.


Materialen:

 • Mineralen
 • Vezels
 • Kunststof
 • Metalen

De PST-fabriek is essentieel voor de laatste procenten in het behalen van de doelstelling van 95% recycling en nuttige toepassing. Daarom heeft ARN voor de PST-fabriek een Life+-subsidie ontvangen. Het subsidieprogramma Life+ is bedoeld voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid. Life+ heeft 3 pijlers: natuur en diversiteit, milieu en communicatie, en milieubeleid en bestuur (governance). Autorecycling valt onder de laatste pijler. ARN is voorloper; de PST-fabriek dient als demonstratieproject voor andere EU-landen.

4. Financiering

Consumenten betalen bij de aanschaf van een nieuwe auto een recyclingbijdrage. Die recyclingbijdrage is 45 euro. Voor dit bedrag zorgt ARN samen met autodemontage-, inzamel-, recycling- en shredderbedrijven én de PST-fabriek dat meer dan 96% van de auto wordt gerecycled en nuttig toegepast. Bekijk het recyclingproces om te zien waarvoor de recyclingbijdrage wordt gebruikt.

Nationale richtlijnen

Om negatieve milieueffecten als gevolg van het verwerken van autowrakken zoveel mogelijk te beperken, is op 2 juli 2002 het Besluit beheer autowrakken (Bba) van kracht geworden. Met dit Besluit stelt de Nederlandse overheid strikt omschreven eisen aan de volgende zaken:

 • Afgifte, inname en verwerking van autowrakken en de bijbehorende financiering
 • Voorkoming van het gebruik van gevaarlijke stoffen in nieuwe voertuigen
 • Hergebruik en de nuttige toepassing van bij de verwerking van het autowrak vrijkomende materialen
 • Codering van materiaalaanduiding
 • Verstrekken van demontage-informatie
 • Het doen van een verplichte mededeling en een jaarlijkse verslaglegging
Europese wetgeving

Met de Europese richtlijn 2000/53/EG worden voor heel Europa alle voorschriften rond de verwerking van wrakken van gemotoriseerde voertuigen vastgelegd. De Nederlandse overheid geeft aan deze richtlijn invulling met het Besluit beheer autowrakken (Bba). Belangrijke bepaling hierin is dat vanaf 1 januari 2015 ten minste 95% van een auto als product wordt hergebruikt of nuttig wordt toegepast, en waarvan ten minste 85% als product of materiaal wordt hergebruikt.

Recyclingpercentage

Voor de recycling van autowrakken geldt vanaf 2015 een wettelijk vastgestelde norm van 95%. Dit recyclingpercentage is onderverdeeld in twee componenten: 85% moet als product of materiaal worden hergebruikt en nog eens 10% waarvoor een nuttige toepassing moet worden gevonden, bijvoorbeeld in de vorm van verbranding met energieterugwinning.

Bron: ARN